In this article

Zuidelijke Rekenkamer besluit tot onderzoek opdrachtverstrekking in provincie Limburg

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer heeft besloten onderzoek uit te gaan voeren naar de verstrekking van opdrachten aan oud-politici in de provincie Limburg. Onderzoek door en berichtgeving in het NRC handelsblad en Dagblad de Limburger hebben aanleiding gegeven tot maatschappelijke en politieke vragen over dit onderwerp. Provinciale Staten van Limburg hebben dit vertaald naar …

Print
Bestuurlijke behandeling

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer heeft besloten onderzoek uit te gaan voeren naar de verstrekking van opdrachten aan oud-politici in de provincie Limburg. Onderzoek door en berichtgeving in het NRC handelsblad en Dagblad de Limburger hebben aanleiding gegeven tot maatschappelijke en politieke vragen over dit onderwerp. Provinciale Staten van Limburg hebben dit vertaald naar een unaniem verzoek aan de Zuidelijke Rekenkamer tot het doen van onderzoek.

Conform de taken van de Zuidelijke Rekenkamer, zal het onderzoek zich richten op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de wijze van opdrachtverstrekking aan oud-politici in Limburg, met in achtneming van de daarbij horende gedragsregels. De rekenkamer acht het voor de integriteit en het aanzien van het provinciaal bestuur van het grootste belang om duidelijkheid te creëren over de gerezen vragen en zal het onderzoek daarom met voorrang uitvoeren.

De rekenkamer zal zich komende weken nader beraden over de afbakening en aanpak van het onderzoek. Daartoe zal zoals gebruikelijk een startnotitie worden opgesteld, die naar verwachting in augustus openbaar kan worden gemaakt.

Downloads

Persbericht
Downloaden